Διδακτική Μαθηματικών και σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευομένων να μάθουν τον τρόπο που θα τους οδηγήσει στο να κάνουν τους μαθητές τους να θυμούνται έννοιες που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της μαθηματικής του εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων διδακτικών μαθηματικών γνώσεων μέσω καινοτόμων διαδικασιών, τεχνικών και μεθόδων σχετικά με την ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική των μαθηματικών με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, την υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, την εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και τη γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων ηλεκτρονικής.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωστικές δεξιότητες

 1. Να γνωρίζουν τις βασικές, πρωταρχικές διδακτικές έννοιες.
 2. Να γνωρίζουν την διδακτική μετάπλαση των μαθηματικών εννοιών και να προσδιορίζουν έτσι το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την τροχιά γνώσης των μαθητών τους.
 3. Να γνωρίζουν και να κατέχουν, τόσο τις βασικές αρχές μαθηματικής σκέψης, όσο και τις διδακτικές μαθηματικές αρχές.
 4. Να γνωρίζουν τη δομή και τους παράγοντες της προσωπικότητας.
 5. Να διακρίνουν και να εφαρμόζουν τα είδη μάθησης και τις ψυχοπαιδαγωγικές μαθησιακές αρχές.
 6. Να γνωρίζουν τις μεθόδους μαθηματικής γνώσης, τη διδακτική τεχνολογία της μαθηματικής εκπαίδευσης, τις διδακτικές μεθόδους και να δομούν τον κύκλο μαθήματος.
 7. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές δόμησης μαθήματος, φακέλου μαθήματος, ηλεκτρονικού αποθετηρίου καθώς και τους τρόπους οργάνωσης και χρήσης αυτών.
 8. Να γνωρίζουν και να κατέχουν τις μεθόδους και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών και να προσδιορίζουν τις σχέσεις: εκπαιδευτικού – μαθητή – γνώση και εκπαιδευτικού – μαθητή – υπολογιστή, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών διδακτικών προγραμμάτων.

Ψυχοκινητικές δεξιότητες

 1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 2. Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Συμπεριφορές

 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αυτόνομη ή/και ομαδική εργασία
 • Αλληλεπίδραση με το μαθησιακό υλικό

Γενικές ικανότητες

 1. i) Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 2. ii) Εργασία σε διαθεματικό περιβάλλον
 • iii) Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 1. iv) Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης επίτευξης μαθησιακών στόχων
 2. v) Εξειδίκευση θεωρητικών γνώσεων με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών

Ομάδα στόχος

 • Πτυχιούχοι Μαθηματικών
 • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όροι συμμετοχής

 • Πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ)
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος εξειδικευμένης επιμόρφωσης είναι οκτώ (8) μήνες32 εβδομάδες), ενώ ο απαιτούμενος χρόνος ενασχόλησης ορίζεται στις 400 ώρες και αντιστοιχεί σε 33,33 βαθμούς ECVET.

Η οργάνωση της δομής της εξ αποστάσεως εξειδικευμένης επιμόρφωσης βασίζεται σε θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διδακτικές υποενότητες, αξιολογείται αυτοτελώς ως προς τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Ο προσδιορισμένος χρόνος απαιτούμενος χρόνος σε ώρες αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εκπαιδευομένων σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εν λόγω πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Αποτελεί δε τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ενασχόλησης, ο οποίος εκτιμάται το ελάχιστο σε 12,5 εβδομαδιαίες ώρες.

Μέθοδος εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Γλώσσα Υλοποίησης Προγραμμάτων: Ελληνική

Διαδικασίες παρακολούθησης:

 • Παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Παραδείγματα
 • Μελέτες περιπτώσεων
 • Παραδείγματα αυτοαξιολόγησης
 • Πρόσθετη βιβλιογραφία

Τρόπος διεξαγωγής προγράμματος: Η διδασκαλία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις:

 • Χρονοδιάγραμμα υποβολής των εργασιών: περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων ηλεκτρονικών τεστ.
 • Οδηγός μελέτης: στοχεύει στην ανά διδακτική ενότητα οργάνωση της μελέτης του εκπαιδευόμενου.
 • Εκπαιδευτικό υλικό: το υλικό προς μελέτη του προγράμματος διατίθεται ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Το εν λόγω υλικό είναι διαθέσιμο σε μορφή διαδικτυακής παρουσίασης ή/και ηλεκτρονικού βιβλίου. Επιπροσθέτως σε κάθε διδακτική ενότητα προτείνονται προς μελέτη επιπλέον άρθρα ή/και βιβλία.
 • Εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη: ο εκπαιδευόμενος, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις διδακτικές ενότητες/υποενότητες, τα τεστ αξιολόγησης και την εργασία τελικής αξιολόγησης, μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή του. Επίσης ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί.
 • Ενδιάμεση αξιολόγηση: με την ολοκλήρωση της μελέτης της κάθε διδακτικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικό τεστ αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχησης και συμπλήρωσης κενού.
 • Τελική εργασία: διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Πρόκειται για ατομική εργασία την οποία ο εκπαιδευόμενος ανεβάζει με συγκεκριμένο τρόπο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Ολοκλήρωση προγράμματος: Η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  (33,33 ECVET)  ή Βεβαίωση Παρακολούθησης σε περίπτωση που δε συμμετάσχει στις εξετάσεις ή δεν κρίθηκε επιτυχής η συνολική εξέτασή του, όπως αυτή ορίζεται εν συνεχεία.

Διασφάλιση ποιότητα εκπαίδευσης:

 • Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοποίησης στοιχείων: με την ολοκλήρωση του προγράμματος εξειδικευμένης επιμόρφωσης εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Κ.Ε.Δι.Β.Μ. του ΤΕΙ ΚΜ επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τυχαίο δείγμα εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί:
 • αν συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος,
 • αν αντιμετώπισαν προβλήματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό,
 • η ποιότητα της επικοινωνία με τον ορισμένο εκπαιδευτή τους και
 • η γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου ταυτοποίησης, εφόσον κληθεί, ή μη ταυτοποίησής του κατά τη διεξαγωγή της, δε χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης αλλά ούτε και η βεβαίωση παρακολούθησης, ακόμα και στην περίπτωση που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοποίησης εγγράφων: κατά την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων από τη γραμματεία του. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη εν λόγω διαδικασία, εφόσον κληθεί, ή μη ύπαρξης των δικαιολογητικών αυτών, δε χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης, αλλά ούτε και η βεβαίωση παρακολούθησης, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Πληρωμή διδάκτρων: συγκεκριμένα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες με το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. του ΤΕΙ ΚΜ. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες, το σχετικό πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης ή η βεβαίωση παρακολούθησης διατηρείται στο αρχείο της γραμματείας, μέχρι τη διευθέτηση της οικονομική εκκρεμότητας.
 • Αξιολόγησης του προγράμματος: ο εκπαιδευόμενος, με το πέρας του προγράμματος, προαιρετικά και ανώνυμα δύναται να αξιολογήσει το ίδιο το πρόγραμμα, τον/τους εκπαιδευτή/ές, την τεχνική υποδομή και τις διοικητικές υπηρεσίες. Στόχος της εν λόγω αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην διενέργεια της μαθησιακής διαδικασίας ώστε να διορθωθούν τυχόν προβλήματα.

Διδακτική ενότητα 1: Παιδαγωγικά και ψυχολογικά προβλήματα της διδακτικής των μαθηματικών (80 ώρες)

Διδακτική ενότητα 2: Ειδικά θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών (100 ώρες)

Διδακτική ενότητα 3: Γενικά θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών (60 ώρες)

Διδακτική ενότητα 4: Τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως αρωγοί για τη διδασκαλία των μαθηματικών (120 ώρες)

Διδακτική ενότητα 5: Διδακτικές προτάσεις (40 ώρες)

 

Διδακτική ενότητα 1: Παιδαγωγικά και ψυχολογικά προβλήματα της διδακτικής των μαθηματικών

Διδακτική υποενότητα Μαθησιακά αποτελέσματα Ώρες
Βασικοί ορισμοί της διδακτικής των μαθηματικών 1.  Επιστημολογία, γένεση και εμπέδωση των μαθηματικών γνώσεων

2.  Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών γνώσεων και βασικές διδακτικές αρχές

3.  Ψυχολογική και επιστημολογική διάσταση της διδασκαλίας των μαθηματικών

4.  Γενικοί και ειδικοί σκοποί της διδασκαλίας των μαθηματικών

5.  Διδακτική μετάπλαση μαθηματικών εννοιών

6.  Απαιτήσεις του περιεχομένου της διδασκαλίας των μαθηματικών

7.  Αίτια και σκοποί, δραστηριότητα και επίδραση

8.  Τροχιά γνώσεις των μαθητών και εργασία με βοήθεια

4
Σκοποί  και στόχοι της σύγχρονης διδασκαλίας των μαθηματικών 12
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των επιστημών και η διδακτική μετάπλαση 10
Η δομή του περιεχομένου της διδασκαλίας των σύγχρονων επιστημών 6
Διδακτικές και εκπαιδευτικές ενέργειες 10
Ευρετική ενέργεια στη διδασκαλία των μαθηματικών 6
Μαθηματική σκέψη 16
Κριτική ανάλυση και διδακτικής μαθηματικές αρχές 4
Καθορισμός διδακτικών σχέσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών 4
Η ψυχολογία της τάξης και η σχέση της με τη διδασκαλία των μαθηματικών 4
Ευθύνες των καθηγητών μαθηματικών 4
Σύνολο 80

 

Διδακτική ενότητα 2: Ειδικά θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών

Διδακτική υποενότητα Μαθησιακά αποτελέσματα Ώρες
Μέθοδοι επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία των μαθηματικών 1.  Μέθοδοι επιστημονικής γνώσης (παρατήρηση και πείραμα, ανάλυση, απομόνωση και σύνθεση, σύγκριση, γενίκευση, συγκεκριμενοποίηση και ειδίκευση, μοντελοποίηση).

2.  Η θέση και ο ρόλος των συλλογισμών και της λογικής στη διδασκαλία των μαθηματικών

3.  Η θέση και ο ρόλος των ασκήσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών

4.  Τεχνικές αύξησης του ενδιαφέροντος των μαθητών για λύση ασκήσεων.

10
Η θέση και ο ρόλος των συλλογισμών στη διδασκαλία των μαθηματικών 12
Λογική οργάνωση των σχολικών των μαθηματικών 16
Η θέση και ο ρόλος των ασκήσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών 24
Μοντελοποίηση της λύσης των μαθηματικών ασκήσεων 4
Δυνατότητες ανάπτυξης και τελειοποίησης των ικανοτήτων των μαθητών να λύνουν ασκήσεις 12
Λογική απόδοση των μαθηματικών ασκήσεων και προβλημάτων 6
Χρήση ιστορικών, διασκεδαστικών και παραδοσιακών ασκήσεων ως τρόπο για την αύξηση του ενδιαφέροντος προς τα μαθηματικά 16
Σύνολο 100

 

Διδακτική ενότητα 3: Γενικά θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών

Διδακτική υποενότητα Μαθησιακά αποτελέσματα Ώρες
Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας των μαθηματικών 1.  Διδακτική τεχνολογία (προφορικός λόγος, ακρόαση, γραπτός λόγος, iv.ανάγνωση, υλικό υποστήριξης)

2.  Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

3.  Κύκλος μαθήματος

4.  Εκπαιδευτική αξιολόγηση

12
Διδακτική επεξεργασία του εκπαιδευτικού περιεχομένου των μαθηματικών 14
Διδακτική μαθηματική τεχνολογία 12
Η έρευνα ως βοήθεια της διδασκαλίας
των μαθηματικών
14
Εξωσχολική μαθηματική εργασία 8
Σύνολο 60

 

 

Διδακτική ενότητα 4: Τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως αρωγοί για τη διδασκαλία των μαθηματικών

Διδακτική υποενότητα Μαθησιακά αποτελέσματα Ώρες
Εκπαιδευτικές εφαρμογές 1.  Χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των εφαρμογών του κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών.

2.  Δομή και οργάνωση διδακτικών διαλογικών προγραμμάτων και της παράλληλης εκπαίδευσης

3.  Η θέση και ο ρόλος της ηλεκτρονικής αξιολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων  κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών

4.  Η θέση και ο ρόλος των παρουσιάσεων κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών

5.  Η θέση και ο ρόλος των κόμικ κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών

6.  Η θέση και ο ρόλος των μαθηματικών λογισμικών κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών

2
Τα Wed 2.0,  Web 3.0 και η διδακτική τους χρήση 2
Διαλογικό διδακτικό πρόγραμμα 2
Παράλληλη διδασκαλία. Γραφική παράσταση συνάρτησης 2
Παράλληλη διδασκαλία. Μαθηματικά και MS-Excel 2
Διαλογικό διδακτικό πρόγραμμα. Δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα 2
Ηλεκτρονικό διαγώνισμα (Wondershare Quiz Creator) 6
Ηλεκτρονική αξιολόγηση (Hot Potatoes ) 6
Ηλεκτρονικό βιβλίο (kvisoft FlipBook Maker) 6
Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (google form) 6
Δυναμικές παρουσιάσεις (Prezi) 6
Εννοιολογικοί χάρτες (Inspiration) 6
Δημιουργία κόμικς (Pixton) 4
GeoGebra 30
Mathematica 20
Δημιουργία μοντέλων (Cabri 3D) 6
Εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο (Edmodo) 6
Δημιουργία ιστότοπου Wiki 6
Σύνολο 120

 

Διδακτική ενότητα 5: Διδακτικές προτάσεις

Διδακτική υποενότητα Μαθησιακά αποτελέσματα Ώρες
Εκπαιδευτική αξιολόγηση (αξιολόγηση μαθητή) 1.  Βασικές διδακτικής συμβουλές διδασκαλίας των μαθηματικών (φάκελος μαθήματος, διδακτικό συμβόλαιο)

2.  Προτάσεις δόμησης και οργάνωσης των μαθηματικών ασκήσεων

3.  Η θέση και ο ρόλος της συστηματοποίησης των μαθηματικών γνώσεων

4.  Ηλεκτρονική αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας

5.  Μοντελοποίηση βασικών περιγραφικών ασκήσεων και ασκήσεων πρακτικής αριθμητικής

6.  Πρότυπη διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών

6
Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών (Rubistar) 4
Φάκελος μαθήματος 4
Διδακτικό συμβόλαιο 2
Τεχνικές συμβουλές διδασκαλίας 4
Η διδασκαλία των αναλογικών εννοιών 4
Παραδείγματα ημιθεωρημάτων 2
Παραδείγματα για την κατανόηση και εμπέδωση των μεθόδων λύσης προβλημάτων γεωμετρικής κατασκευής, ασκήσεων υπολογιστικών και απόδειξης 2
Διδακτικά συστήματα 2
Διδακτικά πλάνα μαθήματος 2
Συστηματοποίηση των γεωμετρικών γνώσεων 2
Ένα πρόβλημα, δύο τρόποι λύσης 4
Ημιτελείς λύσεις 2
Σύνολο 40

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να απαντάει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Με το πέρας της κάθε μιας ηλεκτρονικής αξιολόγηση, οι οποίες είναι συνολικά πέντε, ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμά της καθώς επίσης για τις ορθές απαντήσεις σε περιπτώσεις λαθών.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0% έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία του προγράμματος προκύπτει κατά το 60% από τις προαναφερόμενες ενδιάμεσες αξιολογήσεις των θεματικών ενοτήτων, ο βαθμός των οποίων είναι ο μέσος όρος αυτών, και κατά το υπόλοιπο 40% από εργασία, η οποία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο τέλος του προγράμματος. Η εργασία είναι ατομική και μοναδική για τον κάθε εκπαιδευόμενο. Τα δε τα θέματά της προτείνονται από τον εκπαιδευτή τον τελευταίο μήνα του προγράμματος και σχετίζονται με τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος. Μελετούνται και επιλέγονται από τους εκπαιδευόμενους και μέχρι το τέλος του προγράμματος υποβάλλεται στον εκπαιδευτή τους σχετικό διάγραμμα ανάπτυξης της εργασίας.

Σε κάθε θέμα τελικής εργασίας δίνεται αρχικά σκοπός, το μέγεθος και ο τρόπος δόμησής της. Πέραν αυτών, κατά τη διάρκεια της σύνταξής της οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή τους για τυχόν διευκρινήσεις. Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης ορίζεται από τον εκπαιδευτή λαμβάνοντας υπόψη του τα τυχόν αιτήματα των εκπαιδευομένων.

Η χορήγηση του πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλες τις διδακτικές ενότητες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και βαθμό εργασίας επίσης μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων διδακτικών ενοτήτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των διδακτικών ενοτήτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική με την προϋπόθεση ότι είναι μεγαλύτερη ή ίση του 50%.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης (33,33 ECVET) ή Βεβαίωση Παρακολούθησης, σε περίπτωση που δε συμμετάσχει στις εξετάσεις ή δε κρίθηκε επιτυχής η συνολική εξέτασή του.

Το συνολικό κόστος φοίτησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 400,00€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις δόσεις: το 50% με την εγγραφή στο πρόγραμμα, το 25% κατά την έναρξη του 4ου μήνα και το υπόλοιπο 25% κατά την έναρξη του 8ου μήνα.

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δρ. Βαρσάμης Δημήτριος

Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής

Γνωστικό Αντικείμενο-Ειδικότητα: Μέλος ΔΕΠ του ΤΕΙ ΚΜ

Τηλ: 2321049381

Email: dvarsam@teicm.gr

Οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της  Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού GR25 0172 2570 0052 5709 4743 850  και δικαιούχο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου ή εταιρείας. Το τιμολόγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας αίτησης έκδοσης τιμολογίου.

Στην Αιτιολογία της κατάθεσης του ποσού να αναφέρετε τον Τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που επιλέξατε να παρακολουθήσετε.

Επίσης να αποστέλλετε το αντίγραφο της κατάθεσης  στη διεύθυνση  kedvm@teicm.gr

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς συμμετεχόντων σε ίδιο μάθημα επόμενης περιόδου καταβάλλοντας το ποσό που εκκρεμεί για την εξόφληση των διδάκτρων. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων. Σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των διδάκτρων, έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες/φορείς πρέπει να επικοινωνήσουν με το Πρόγραμμα, ώστε να υποβάλουν αίτηση προσφοράς.

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων<< >>Εκπαιδευτής Ενηλίκων