Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με την αριθμ. 185/20/24.5.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιδρύματος ως Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή Μονάδα, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.

Η Υπουργική απόφαση ίδρυσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με αριθμ. 105351/Ζ1 και ημερομηνία 26.6.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΥΗ4653ΠΣ-62Δ) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ 2880/Β΄/19.7.2018.

Κάθε δράση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας.

Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση.

 Οι βασικοί άξονες δράσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι κάτωθι:

1. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η δραστηριότητα αυτή αφορά προγράμματα α) Επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, β) επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, γ) διεύρυνσης των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, δ) επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και ε) επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

2. Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά α) την ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, β) την ανάπτυξη προγραμμάτων και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελματίες, τους πολίτες και το χώρο των επιχειρήσεων, γ) την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στον τομέα της παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Εγγραφές

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής όπου επιλέγουν το πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Πληροφορίες για όλα τα προγράμματα είναι διαθέσιμες από την ενότητα Αναζήτηση Προγραμμάτων.

Σε ποιους απευθύνονται

Τα Προγράμματα απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, λοιπών εργαζομένων και ανέργων, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Μέθοδος & Χώρος Διεξαγωγής Προγραμμάτων

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι διαθέσιμοι τρόποι υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι οι εξής:

  1. Δια ζώσης εκπαίδευση - σε χώρους του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια) με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας όπου απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στην τάξη.
  2. Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) - διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  3. Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) - διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο έσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  4. Μεικτή εκπαίδευση (Blended Learning) - διαδικασία διδασκαλίας όπου συνδυάζεται η μέθοδος της δια ζώσης εκπαίδευσης και η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης).